algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Rowu Media, hierna te noemen: “RWM”, en de opdrachtgever of koper; hierna te noemen “klant”. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden partijen alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

2. Offerte en overeenkomst
Alle offertes van RWM – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

3. Levertijd
De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant RWM vier (4) weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan RWM niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van RWM.

4. Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn/of worden opgelegd.

5. Betaling
De betaling van facturen dient binnen vijftien (15) dagen na dagtekening te geschieden op een door RWM opgegeven bankrekening nummer. Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering. De datum van bijschrijving op de rekening van RWM is de betaaldatum.

Op 16 maart 2013 is de betalingstermijn voor B2B handelstransacties wettelijk vastgesteld op maximaal dertig (30) dagen. RWM hanteert zich het recht om na deze dertig (30) dagen de factuur te verhogen met een boete van 75 euro en rentepercentage, als bepaald door de Nederlandse Bank.

Acht (8) weken na factuurdatum is is RWM gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan RWM verschuldigd.
Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Bedragen boven € 2.500 euro (excl. B.T.W.) dienen vooraf voor tenminste 50% te zijn voldaan voorafgaand aan de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Rowu Media behoudt het recht nieuwe klanten om een 100% vooruitbetaling te vragen.

6. Zekerheidstelling
RWM kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van RWM terzake eerdere (deel)leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan. Indien RWM de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

7. Geschillenregeling en toepasselijk recht
Van een geschil is sprake wanneer een van de partijen dat bij aangetekende brief aan de andere partij stelt. Alle uit de door RWM gesloten overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen RWM en de klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem. Op alle overeenkomsten tussen RWM en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. Reclame & Links
Op alle websites die door RWM worden geleverd wordt er in de broncode doorgelinkt naar de website van RWM. Deze link is voor bezoekers niet zichtbaar, en wordt alleen geplaastst voor SEO doeleinden. Een afbeelding van het door RWM gemaakte ontwerp en link naar de opdrachtgever wordt voor reclame doeleinden op de site van RWM opgenomen, tenzij voorafgaand de oplevering hier schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

RWM mag tevens op het geleverde materiaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het RWM logo, webadres, watermerk of andere methode gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, of het tegengaan van ongeoorloofde distributie na levering.

9. AVG/GDPR 2018:

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in, dit betekend dat U als klant beter beschermt bent in Uw privacy m.b.t. adresgegevens etc.
De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de toestemming die personen moeten geven voor het verwerken van gegevens.
Indien U contact opneemt met Rowu Media, middels de website, email of telefonisch, dan gaat U accoord met het verwerken van Uw contactgegevens voor verdere communicatie.

Wat betekent dit voor U bij Rowu Media?

– Privacy by design en privacy by default, uw persoons en bedrijfsgegevens worden opgeslagen volgende de nieuwe AVG/GDPR 2018 regelgeving,
– U bent te allen tijde gerechtigd tot het opvragen van de opgeslagen persoonsgegevens,
– U bent te allen tijde gerechtigd tot een verzoek ter verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens,
– Rowu Media slaat niet meer persoonsgegegens op dan noodzakelijk voor correcte correspondentie en betalingsverkeer,
– Rowu Media slaat persoongegevens niet extern op (b.v. cloud opslag), en heeft zo geen bewerkingsovereenkomst met derde partijen.
– Alle persoonsgegevens worden opgeslagen middels encryptie, en de meest recente software en updates, waar mogelijk en technisch haalbaar.